ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ได้รับเกียรติบัตร จากการประกวดโครงการ “แผนการตลาด แนทรู เดอ ซายส์ แฮนด์ ซานิไทเซอร์ เจล”โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานมอบ โดย ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง ลิขิต 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส

มอบเกียรติบัตร การตลาด 23.12.63-01

Leave us a Comment