มาตรการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ภาคเรียนที่ 2/63

136380537_1064197030752485_1531820919348538014_n
มาตรการช่วยเหลือและดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
-ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 10% ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
-ยกเว้นค่าปรับกรณีลงทะเบียน/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าในภาคการศึกษาที่ 2/2563
-นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63 ที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้ว มหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งคืนให้ผ่านบัญชีธนาคาร
-ปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
⭐️มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะมีรายละเอียดผ่านประกาศมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง �
😍มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษา ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิด-19

Leave us a Comment