คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน รายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป วันที่ 19,21 มกราคม 2564

ประชุม GE ครั้งที่ 1_๒๑๐๑๒๑_1

เมื่อวันที่ 19 และ 21 มกราคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 เพื่อระดมความคิดในการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) และ การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs) ณ ห้องประชุม 335 และออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS Teams

Leave us a Comment