ประชุมแนวทางการคัดเลือกผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2564

2021.2.5_๒๑๐๒๐๕_14

ประชุมแนวทางการคัดเลือกผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมแนวทางการคัดเลือกผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดี เป็นประธานประชุมแนวทางการคัดเลือกผลงาน ที่ผ่านเข้ารอบ ในการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิโรจน์ เทพบุตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ ผศ.ดร.ศศิพร ต่ายคำ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และ ผศ.ดร.อนงค์นาถ ทนันชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการให้คำแนะนำโดยมีผลงานเข้ารอบจำนวน 3 ชิ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Online Learning (331) และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams

Leave us a Comment