ขอเชิญบุคคลากรสวนดุสิต ใช้บริการยื่นภาษีทางอินเตอรฺ์เน็ต โดยปรับรูปแบบการให้บริการแบบ New Normal โปรดสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมาใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ในวันศุกร์ที่ 9,23,30 เมษายน 2564 และวันศุกร์ที่ 7,14.21.28 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-15.00 น. ที่ ห้องปฏิบัติการหลักสูตรการบัญชี 347 อาคาร 3 ชั้น 4 โดย นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต โทรสอบถามได้ที่ 02 244 5780

Pr ยื่นภาษาีออนไลน์ 64-01

Leave us a Comment