คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

Info

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกายของผู้ให้บริการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนงค์นาถ ทนันชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายชุดทำงาน การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม การยืน เดิน ทักทาย อย่างเหมาะสมกับสถานที่ทำงาน ณ ห้อง 252 อาคาร 2 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment