คณะวิทยาการจัดการ มอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ (logo) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

IMG_2764

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผศ.ดร.ธนากร ปักษา รองคณบดี ให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ (logo) คณะวิทยาการจัดการ ให้กับ น.ส.จุฑามณี หมายรอดดี นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 โดยมี ผศ.วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ ประธานคณะกรรมการงานบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร ผศ.ศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ฆนา วีระเดชะ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศึกษา ผู้ให้คำปรึกษาการพัฒนาตราสัญลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้อง online learning room 09 (331)

Leave us a Comment