นักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ 10-11 ก.ค. 2564

pitching startup sdu 11.7.64-01

นักศึกษาคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าประกวดแข่งขันแผนธุรกิจ Startup Thailand League 2021 ระดับภูมิภาค รอบ Pitching Regional ในระหว่าง จัดโดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ เริ่มต้น (Startup) และเน้นให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) เมื่อวันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

Leave us a Comment