ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

สไลด์1

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 8.30 น. – 12.00 น. สมัครเข้าร่วมได้ที่ QR code ข้างล่างนี้ค่ะ หรือ https://forms.gle/sR5RV3GHnhZbGXak8

จัดโดย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Leave us a Comment