ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดู ของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563

ยินดีทีมยอดเยี่ยม ยุวพัฒน์63-01
คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา
ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาบูดู ของวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์
โดย นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยม (The Best)
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment