กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams วันที่ 31 สิงหาคม 2564

PR ปฐมนิเทศ ล่าสุด-02
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 64 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้น ช่วงเช้า กิจกรรม คณบดีพบนักศึกษา โดย ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Leave us a Comment