Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การประชุมฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมงานวิชาการ งานตารางสอนประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ และการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหลักสูตรฯของคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ๓๓๕ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.