Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ


ผศ.ดร.ธนากร ปักษา ประธานฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมไหว้ครูและกีฬาสี สำหรับรับนักศึกษาใหม่ รหัส ๖๐ โดยมีตัวแทนจากประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรฯ รวมประชุม ณ ห้องประชุม ๓๓๕ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น.