Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดการบรรยายหัวข้อ “การเสริมสร้างภาวะผู้นำและเทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์องค์กร”


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการบรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างภาวะผู้นำและเทคนิคการทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์องค์กร” ให้กับนักศึกษาของหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้อง ๓๐๑ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ชั้น ๓ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐