Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนา “พลิกวิธีคิด สร้างธุรกิจยุค ๔.๐”


          นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการสัมมนา “พลิกวิธีคิด สร้างธุรกิจยุค ๔.๐” ณ ห้อง ๓๐๑ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร หลักสูตรอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากร           ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย ประธานกรรมการ บริษัท สวอน คาร์โก้ จำกัด และอนุกรรมการการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเริ่มต้นสร้างธุรกิจในยุค ๔.๐” และคุณปรีชา ตรีสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท เอ.พี.ซี ชิปปิ้งแอนต์ทรานสปอร์ต และที่ปรึกษาสภาธุรกิจการค้าไทยโรมาเนีย แห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ยุค ๔.๐ ธุรกิจต้องคิดนอกกรอบ” ฟังการมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน ๑๓๐ คน