Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

AP Open House ๒๐๑๘ Road Show โครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด


ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดกิจกรรม AP Open House ๒๐๑๘ โครงการนักศึกษาฝึกงานด้านอสังหาริมทรัพย์ (Marketing and Sales) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๓ และ ๔ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้เข้ามาจัดกิจกรรม ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในกิจกรรมAP Open House 2018 Road Show” เพื่อแนะนำ ชักชวนนักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงานกับบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รอบที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๓๒๕๐๔ อาคาร ๓๒ ชั้น ๕ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๖๐๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๖ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด