Appointment_of_Working

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  • แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ รายละเอียด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร  รายละเอียด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา รายละเอียด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม รายละเอียด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด
  • แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการคณะวิทยาการจัดการ รายละเอียด