Curriculum Introduction

แนะนำหลักสูตร

แนะนำหลักสูตร


 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (คลิก)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (คลิก)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (คลิก)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริการลูกค้า (คลิก)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (คลิก)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ (คลิก)​
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(คลิก)​
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(คลิก)​
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี (คลิก)
    
 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ (คลิก)
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (คลิก)
 • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินสมัยใหม่ (คลิก)