Evaluation

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน


รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

- แบบประเมินผู้ช่วยศาสตราจารย์ () 
- แบบประเมินอาจารย์
- คู่มือประเมิน 
- สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะเฉพาะ ของบุคลากรสายวิชาการ 
- กำหนดการประเมิน