Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

“โครงการตามรอยพ่อ รู้รักสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ”


เมื่อวันที่  11-13 กุมภาพันธ์  2560 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “โครงการตามรอยพ่อ รู้รักสามัคคี คณะวิทยาการจัดการ” ณ วาสนาดีรีสอร์ท อ.เมือง จ.ราชบุรี นำโดยรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ดร.ราเชนทร์ บุญลอยสง และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์จริง และประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม คือเป้าหมายหลักในการพัฒนาบัณฑิต การสร้างระเบียบวินัยและสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่นักศึกษาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สำคัญจะเป็นทักษะที่จำเป็นของพลโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเข้าร่วมทั้งหมด 11 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 9 สาขา ได้แก่ การบริการลูกค้า ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การตลาด การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเลขานุการทางการแพทย์ รวมถึงหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต