Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

“ร่วมบุญรับธรรมะสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ”


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ร่วมบุญรับธรรมะสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม รองคณบดีเป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรานี อารยะศาสตร์ อดีตคณบดีท่านแรกของคณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร. รัญจวน ประวัติเมือง อดีตคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันทิพา สังข์เจริญ อดีตรองคณบดี มาร่วมงาน พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป และรับประทานอาหารร่วมกัน จัดขึ้น ณ ห้อง ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา ๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา (ภาพ/ข่าว: ธีร โสตถิโกมล)