Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

“โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรม การจัดการความรู้ จากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕


เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้เป็นประธานการประชุม ใน “โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรม การจัดการความรู้ จากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ตรง เพื่อพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” ณ ห้อง ๓๓๑ อาคาร ๓ ชั้น ๓  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. (ภาพ/ข่าว : ธีร โสตถิโกมล)