Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ประชุมฝ่ายวิชาการ คณะวิทยการจัดการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานประชุมฝ่ายวิชาการคณะวิทยการจัดการ มีวาระสำคัญ เช่น การปรับปรุงแบบฟอร์มรายละเอียดการจัดทำ มคอ.๓ รายงานข้อมูลนักศึกษาที่ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการโอนย้ายนักศึกษาระหว่างหลักสูตรฯ เป็นต้น ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา (ภาพ/ข่าว : ธีร  โสตถิโกมล)