Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ตัวแทน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เข้าพบ ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ตัวแทน บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เข้าพบ ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีและรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประกอบอาชีพในอนาคต