Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรหมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป้นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ก่อนฝึกปฏิบัติงานจริง ณ ห้อง ๓๐๑ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยนักศึกษาทั้งหมดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในช่วงระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๐