Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ


คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาของปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง เว็บไซด์ เฟสบุ๊ก ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดความทันสมัย และมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา