Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่องานบริการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า จัดโครงการพัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่องานบริการ ในรายวิชากลุ่มสัมพันธ์และรายวิชาเทคนิคการนำเสนอผลงาน โดยใช้กิจกรรม Active Learning เพื่อพัฒนาการเรียน ของนักศึกษา ณ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ห้อง ๓๐๑ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐