Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ที่ อบต.รางจรเข้ จ.พระนครศรีอยุธยา


องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระรครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมวันสงกราต์และวันผู้สูงอายุ โดยมีบุคากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๗ เมษยน ๒๕๖๐ ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา