Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ เซ็นรับผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


คณะวิทยาการจัดการ เซ็นรับผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๕ และ ๓๓๕/๑