Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าสัมภาษณ์ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับคู่ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกค้า คณะวิทยาการจัดการ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๓ เข้าสัมภาษณ์ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับคู่ความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งในการสัมภาษณ์ทางทรูฯ เพื่อค้นหานักศึกษาที่มีความเหมาะสมในด้าน Call Center และ Retail Shop จะได้รับการอบรมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ๒ ชั้น ๑๑ กรุงเทพมหานคร