Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมทวนสอบ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๕ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต