Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG "รู้ไว้ ปลอดภัย ใส่ใจ ป้องกัน” ครั้งที่ ๓ ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ในกลุ่ม MSM/TG เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุม Hall ๓ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

และได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการการป้องกันการติดเชื้อ HIV/STIs ในกลุ่ม MSM/TG ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และตัวแทนจากทั้ง ๑๗ มหาลัย เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่แต่ละมหาลัยจัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี