Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีการวิจัยในกลุ่ม สาขาบริหารจัดการ ภายใต้ โครงการ SDU Research Consortium : กลุ่มสาขาบริหารจัดการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีการวิจัยในกลุ่ม สาขาบริหารจัดการ ภายใต้ โครงการ SDU Research Consortium : กลุ่มสาขาบริหารจัดการ” และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย บรรยายในหัวข้อ “การใช้สถิติให้เหมาะสมกับงานวิจัย” ในช่วงเวลา ๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. และในช่วงที่ ๒ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนำชู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ บรรยายเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัย Mixed Methods” ช่วงเวลา ๑๓.๑๕-๑๖.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง ๓๐๑ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต