Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙