Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระ และโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการวิชาชีพ


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการวิชาชีพ สำหรับนักศึกษา รหัส ๕๗ และ ๕๘ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐