Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

โครงการ consortium : สาขาการบริหารจัดการ พบผู้ทรงคุณวุฒิในคลินิกวิจัย วันที่ ๒๐ มิ.ย ๒๕๖๐


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ consortium : สาขาการบริหารจัดการ พบกับผู้ทรงคุณวุฒิในคลินิกวิจัย ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านวิจัยวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๐๔ และ ๕๐๕ อาคาร ๓๒ ประกอบด้วย  รศ.ดร.นพพร  จันทรนำชู, ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย,  ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์, รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน, ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก, รศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง และผศ.ดร.ชมพูนุท  นุตาคม