Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ได้รับรางวัลชมเชย “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล”


คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวสุวนันท์ แก้วแสง
นางสาวอุษา ศุภสามเสน
นางสาวฉัตรธิดา มนัสสีลา
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชย จากเวธีระดับชาติ จาก “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” การประกวด B2C Application from Tech-Startup ในหัวข้อ “The Better THAILAND with Digital Services" โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันประชาสัมพันธ์เส้นทางการไหว้พระ 9 วัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา ศรีเอนก เป็นที่ปรึกษาโครงงาน และสนับสนุนให้มีการนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัล