Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

โครงการ consortium : สาขาการบริหารจัดการ พบผู้ทรงคุณวุฒิในคลินิกวิจัย วันที่ ๓๐ มิ.ย ๒๕๖๐


คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ consortium : สาขาการบริหารจัดการ (ครั้งที่ ๒) พบกับผู้ทรงคุณวุฒิในคลินิกวิจัย ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านวิจัยวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๐๔ ,๕๐๕ และ ๕๐๖ อาคาร ๓๒ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.วรรณวิภา จัตุชัย, ผศ.ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น, ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์, รศ.ดร.รสชงพร  โกมลเสวิน, รศ.ดร.รัญจวน ประวัติเมือง ,รศ.ดร.สุทธินันท์ พรหมสุวรรณ และผศ.ดร.ชมพูนุท นุตาคม