Gallery

อัลบั้มภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ค้ารางวัลระดับชาติ


นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดโครงการต้นกล้าท้าธุรกิจ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ ๑-๔ ก.ค. ๒๕๖๐ ณ สวนไทรโยค จ.กาญจนบุรี จำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ๙ มหาวิทยาลัย ๒๐ ทีม ทีมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต "ธุรกิจข้าวคำ" ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคพร กระจาดทอง เป็นที่ปรึกษา และเมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ กลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา