news research

ข่าวสารงานวิจัย

ข่าวสารงานวิจัย


๑. ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๔ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คลิก)

๒. ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุม หัวข้อ "Interrogating Professional Deverlopment in ELT: Challenges and Opportunities for the Teacher" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คลิก)

๓. ขอเชิญร่วมงาน/เชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด ในมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติครั้งที่ ๑๔ (คลิก)

๔. ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ ๗" (คลิก)

๕. ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "InternationInal Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)" (คลิก)

๖. เชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "The_1s InternationInal Conference on Nutural Medicine : From Local Wisdom to InternationInal Research " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คลิก)

๗. การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง/ชี้แจงแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (บันทึก) (กำหนดการ)