Research News

ข่าวสารงานวิจัย

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการของสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
บทความงานวิจัย เรื่อง การจัดการการเรียนรูดวยขันธ5 Learning Management Inserting with Five Aggregates
[1]