Research News

ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานวิจัย

โดย : ผู้ใช้กลางคณะวิทยาการจัดการ | เมื่อ : 2016-08-01 09:27:10

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ในการนี้หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ใคร่ขอให้ท่านแจ้งอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน สังคม และเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำหริ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยส่งข้อเสนอกิจกรรม (แบบ จว.๑) จำนวน ๑๕ ชุด  พร้อม CD จำนวน ๑ แผ่น  มายังหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด)