Research News

ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญส่งแบบเสนอโครงการของสำนักงานกองทุนสนุบสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานวิจัย

โดย : ผู้ใช้กลางคณะวิทยาการจัดการ | เมื่อ : 2016-08-01 16:59:08

          ด้วย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มโอกาสให้โครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีสามารถได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพออันจะเป็นการพัฒนานักวิจัยอาชีพต่อไป โดยแบ่งออกเป็นทุนวิจัย ๔ ประเภท ได้แก่

          ๑. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)   
          ๒. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) 
          ๓. ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)                 
          ๔. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) (สกว. สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด) 
          โดยยื่นสมัครผ่านทาง http://academic.trf.or.th พร้อมแนบไฟล์ (PDF)  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด)