Research News

ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานวิจัย

โดย : ผู้ใช้กลางคณะวิทยาการจัดการ | เมื่อ : 2016-08-01 17:04:15

ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีกรอบการวิจัย จำนวน ๒ แผนงาน ๓๒ กลุ่มเรื่อง (รายละเอียด)