Research News

ข่าวสารงานวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานวิจัย

โดย : ผู้ใช้กลางคณะวิทยาการจัดการ | เมื่อ : 2016-08-01 17:27:19

สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอขยายเวลาในการรับข้อเสนอการวิจัยจากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน เป็นวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เพื่อให้นักวิจัยได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  และนำไปปรับแก้ไขก่อนการยื่นส่ง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาให้ความรู้และข้อเสนอแนะเป็นรายโครงการในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องลิขิต ๑  โรงแรมสวนดุสิตเพลส (รายละเอียด)