Research News

ข่าวสารงานวิจัย

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานวิจัย

โดย : ผู้ใช้กลางคณะวิทยาการจัดการ | เมื่อ : 2016-08-01 17:34:19

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำการวิจัยในสาธารณรัฐอินเดีย โดยส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙  (รายละเอียด)