Research News

ข่าวสารงานวิจัย

เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

หมวดหมู่ : ข่าวสารงานวิจัย

โดย : ผู้ใช้กลางคณะวิทยาการจัดการ | เมื่อ : 2016-08-01 17:40:31

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังอาจารย์ผู้สอนที่มีความประสงค์ขอทุนอุดหนุดการวิจัย ให้ส่งแบบเสนอโครงการวิจัยและบทความวิชาการที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี ในแบบเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ในระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียด)