Notice

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม EndNote X8

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-06-14 16:14:26

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม  EndNote  X8

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิงสำหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ (EndNote X8) รุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๒๐๑ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ (รายละเอียดตามกำหนดการดังแนบ) จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว

             ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมทาง https://goo.gl/forms/9961RNvWnesVslKt2 ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และรับจำนวนจำกัดเพียง ๖๐ ท่านเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุริณฑ์ ไกรเนตร ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๐-๒