Notice

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โครงการ Monthly Sharing for THM Competencies Enhancement

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2017-06-15 15:00:40

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ กำหนดจัดโครงการ Monthly Sharing for THM Competencies Enhancement โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในอุตสาหกรรมบริการ ทักษะสำหรับการทำงานในสายวิชาการให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ บุคลากรโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดหัวข้อ วัน เวลา และสถานที่ในการเข้าร่วมอบรมระบุในแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการ (ดังเอกสารแนบ) 

ในการนี้ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จึงใคร่ขอเชิญท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมตามหัวข้อ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (ไม่จำกัดจำนวนหัวข้อในการเข้าอบรม) โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่สำนักงานโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวรรณ์นิภา ทรัพย์สำราญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๐๗๖