Notice

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำความร่วมมือกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC)

หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์

โดย : ธีร โสตถิโกมล | เมื่อ : 2018-01-26 16:24:21

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำความร่วมมือกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสนับสนุนทุนการวิจัยร่วมกัน ระหว่างนักวิจัย ๒ ประเทศ และกำลังประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย (Climate Change & Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)) ในหัวข้อ "Climate Extreme" ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวต้องเป็นการทำวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน

          ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด พร้อม CD (Word และ PDF) จำนวน ๑ แผ่น มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ นางสาวณิชาภัส ตั้งบวรพิมล เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๔๔-๕๒๘๓-๔